STATUT


Na podlagi 13. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, številka 64/11-UPB) so bile na občnem zboru Lokostrelskega kluba Indiana, dne 10.01.2015 v Logarski dolini, sprejete spremembe in dopolnitve Statuta z dne 01.09.1997 tako, da se v čistopisu glasi:

STATUT

 LOKOSTRELSKEGA KLUBA »INDIANA« LOGARSKA DOLINA


I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Lokostrelski klub »INDIANA«, Logarska dolina je prostovoljno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki so se povezale z namenom razvijanja lokostrelskega športa.

2. člen

Ime kluba je Lokostrelski klub »INDIANA«, Logarska dolina (v nadaljevanju: klub), s sedežem v Logarski dolini št. 18. Izvršni odbor lahko s sklepom spremeni sedež društva.

Klub ima svoj pečat okrogle oblike s premerom 4 cm in napisom Lokostrelski klub »INDIANA«, Logarska dolina, ob robu in stiliziranim lokostrelcem v sredini.

3. člen

Klub je pravna oseba zasebnega prava.

4. člen

Delo kluba je javno. Pri uresničevanju svojih nalog sodeluje z ustreznimi in zainteresiranimi sorodnimi organizacijami in ustanovami. Za zagotovitev javnosti dela in dajanje informacij o delu kluba je odgovoren predsednik kluba.

Javnost dela se zagotavlja s tem, da so seje občnega zbora, izvršnega odbora in vseh ostalih organov kluba javni.

Klub lahko objavlja važnejša gradiva, dokumente, sklepe in stališča organov na svoji spletni strani ali v sredstvih javnega obveščanja.

5. člen

Klub je lahko član Lokostrelske zveze Slovenije in drugih sorodnih zvez in združenj v Republiki Sloveniji, kot tudi mednarodnih združenj.

II. CILJI, NALOGE IN DEJAVNOST KLUBA

6. člen

Klub skrbi za stalen razvoj in napredek lokostrelskega športa in druge s tem povezane rekreacije v skladu s potrebami članov.

7. člen

Naloge iz prejšnjega člena uresničuje klub tako, da:

- sodeluje z ostalimi sorodnimi klubi, društvi in zvezami pri strokovnem delu in tekmovanjih;

- skrbi za vzgojo strokovnih članov kluba;

- skrbi za propagando.

III. ČLANSTVO

8. člen

Člani kluba so redni in častni.

Redni član društva lahko postane vsak državljan Republike Slovenije in tujec, ki se želi ukvarjati z lokostrelstvom,  izpopolnjevati in s svojim znanjem in izkušnjami prispevati k uspešnemu delu kluba.

Častni član kluba lahko postane oseba, ki je s svojim delom bistveno prispevala k uspešnemu delovanju kluba. Naziv častnega člana podeli Občni zbor kot najvišji organ kluba.

9. člen

Članstvo se pridobi z vpisom na podlagi pristopne izjave.

10. člen

Pravice članov so:

- da sodeluje v aktivnostih kluba;

- da volijo in so voljeni v organe kluba;

- da sodelujejo pri prireditvah, srečanjih, tekmovanjih in drugih dogodkih, ki jih organizira klub;

- da v okviru kluba utrjujejo svoje znanje, razvijajo fizične sposobnosti in izboljšujejo športne dosežke;

- da pri uresničevanju svojih pravic uporabljajo društvene rekvizite;

- da imajo klubsko člansko izkaznico in nosijo klubske oznake;

- do pritožbe zoper odločitve organa kluba.

11. člen

Dolžnosti članov so:

- da vestno in odgovorno izpolnjujejo naloge organizacijskega in športnega pomena kluba;

- da s svojim vedenjem ohranjajo ugled in veljavo kluba;

- da redno plačujejo članarino;

- da volijo in so voljeni v organe kluba.

Članstvo v klubu preneha:

- z izstopom;

- s črtanjem;

- z izključitvijo;

- s smrtjo.

Član izstopi iz kluba prostovoljno, če poda izvršnemu odboru pisno izjavo o izstopu.

Član se črta, če kljub opominu ne plača članarine za obdobje zadnjih dveh let.

Član se izključi iz kluba, če grobo krši statut kluba, predvsem določitve o pravicah in dolžnostih, navedenih v 10. in 11. členu in drugo ravnanje, ki utegne huje prizadeti ugled kluba.

IV. ORGANI KLUBA

12. člen

Organi kluba so:

- Občni zbor;

- Izvršni odbor;

- Nadzorni odbor;

- Disciplinska komisija.

13. člen

Občni zbor je najvišji organ kluba, ki ga sestavljajo vsi člani kluba.

Občni zbor je reden in izreden.

14. člen

Redni občni zbor je praviloma enkrat letno. Sklicuje ga izvršni odbor najmanj 14 dni pred dnevom sklica z javno objavo dnevnega reda.

15. člen

Izredni občni zbor lahko skliče izvršni odbor ali nadzorni odbor, ali se lahko skliče na zahtevo tretjine članov kluba. Izredni občni zbor se skliče najmanj 30 dni pred dnevom sklica z objavo dnevnega reda. Na zahtevo upravičenih sklicateljev izrednega občnega zbora mora izvršni odbor sklicati le-tega najpozneje v 15 dneh po prejemu zahtevka, v nasprotnem primeru pa ga lahko skličejo sklicatelji sami.

16. člen

Občni zbor je sklepčen, če je navzočih najmanj polovica tistih rednih članov kluba, ki imajo pravico odločanja. Če ob predvidenem času ni sklepčen, prične z delom 30 minut kasneje, če je prisotnih vsaj 1/3 članov. Občni zbor sklepa z večino prisotnih glasov.

17. člen

Pristojnosti občnega zbora so:

-  sprejema dnevni red zasedanja;

- sprejema, dopolnjuje in spreminja Statut in druge akte kluba;

- določa smernice delovanja kluba in sprejema programe dela;

- razpravlja o delu vseh ostalih organov kluba;

- sprejema zaključni račun in finančni načrt kluba;

- voli predsednika in ostale člane izvršnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije;

- določa o združevanju z drugimi društvi;

- določa višino članarine;

- daje priznanja, pohvale in nagrade.

18. člen

Izredni občni zbor odloča le o vprašanju, zaradi katerega je sklican.

19. člen

Sklepi rednega in izrednega občnega zbora so obvezni za vse člane in organe kluba.

20. člen

Izvršni odbor je operativno-izvršilni organ kluba, ki ga sestavlja pet (5) članov, ki jih izvoli občni zbor. Praviloma sta poleg predsednika kluba,tajnika in blagajnika , še dva člana, katerih mandatna doba traja štiri (4) leta. Člani izvršnega odbora so lahko večkrat zapored izvoljeni na ta položaj.

21. člen

Izvršni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat letno. Sejo sklicuje predsednik kluba po lastni presoji ali na zahtevo treh članov izvršnega odbora. O manj pomembnih zadevah lahko predsednik skliče korespondenčno sejo.

22. člen

Pristojnosti izvršnega odbora so:

- izvaja sklepe občnega zbora;

- sklicuje občni zbor;

- potrjuje akcije, ki so v skladu s sprejetim programom dela;

- sprejema poslovnike;

- vodi poslovanje kluba in sestavlja predlog finančnega načrta in zaključnega računa;

- imenuje predsednike in člane komisij;

- med dvema občnima zboroma odloča o vseh drugih vprašanjih, razen o tistih, ki so v izrecni pristojnosti občnega zbora;

- člani izvršnega odbora sestavljajo delegacijo članov kluba za zastopanje kluba v sorodnih organizacijah in društvih;

- izvršni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

23. člen

Izvršni odbor sprejema veljavne sklepe, če je navzočih več kot polovica članov. Člani izvršnega odbora iz svoje sredine delegirajo delegate za Lokostrelsko zvezo. Izvršni odbor lahko kooptira do 1/3 članov v primeru izpraznjenih mest s sklepom IO brez volitev. Izvršni odbor lahko za lažje, hitrejše in strokovnejše izpolnjevanje nalog imenuje stalne komisije. Izvršni odbor imenuje tudi predsednike teh komisij. Poleg stalnih komisij pa lahko za reševanje konkretnih nalog izvršni odbor imenuje začasne komisije in jim lahko določi njihove naloge.

24. člen

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor spremlja delo izvršnega odbora in drugih organov kluba, ter opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem kluba. Odbor sestavljajo trije (3) člani, ki jih izvoli občni zbor za dobo štirih (4) let. Člani izmed sebe izvolijo predsednika, ki lahko sodeluje na sejah izvršnega odbora, vendar nima pravice glasovanja.

Nadzorni odbor je odgovoren občnemu zboru, ki mu tudi najmanj enkrat letno poroča o svojem delu.

Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani.

25. člen

Disciplinska komisija

Disciplinska komisija odloča na I. stopnji o disciplinskih postopkih in kršitvah članov kluba, ki zadevajo: kršitev določb statuta, nevestno izvrševanje sprejetih nalog ali funkcij oz. ne izvrševanje sklepov organov kluba.

Člane disciplinske komisije voli občni zbor za štiri (4) leta. Sestavljajo jo trije (3) člani kluba, ki izmed sebe izvolijo predsednika. Sestajajo se po potrebi ali na pisni predlog članov ali organov kluba.

Disciplinska komisija lahko izreče: opomin, javni opomin ali izključitev.

Zoper sklepe disciplinske komisije ima prizadeti pravico do pritožbe v roku 15 dni na občni zbor, ki kot II. stopenjski organ dokončno odloči o zadevi.

26. člen

Predsednik kluba

Predsednik kluba zastopa in predstavlja klub pred državnimi organi, drugimi organi in organizacijami doma in v tujini.

Predsednik kluba je hkrati predsednik izvršnega odbora.

Predsednika izvoli občni zbor za obdobje štirih (4) let. Za svoje delo je odgovoren izvršnemu odboru in občnemu zboru kluba v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije.

V času odsotnosti ga praviloma nadomešča tajnik kluba.

IV. FINANČNO-MATERIALNO POSLOVANJE

27. člen

Finančno-materialno poslovanje se opravlja po pravilniku o finančno-materialnem poslovanju kluba.

28. člen

Klub razpolaga s finančnimi sredstvi odobrenega programa in finančnega načrta.

29. člen

Viri dohodkov:

- članarina;

- dohodki od prireditev in drugih akcij;

- prispevki ali krediti telesno kulturnih skupnosti, gospodarskih in drugih organizacij;

- donacije;

- drugi prihodki.

Uporaba sredstev se določi z vsakoletnim finančnim načrtom.

30. člen

Premoženje kluba sestavljajo vse premičnine ter nepremičnine, ki so v uporabi in z njimi upravlja klub in so kot take vpisane v inventurno knjigo. S premoženjem kluba upravlja izvršni odbor.

31. člen

Materialno-finančno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za klube ter z veljavnimi predpisi. Materialna in finančna evidenca se opravlja po načelih blagajniškega in materialnega poslovanja.

32. člen

Blagajnik vodi finančno poslovanje kluba po pravilniku o materialno-finančnem poslovanju.

Denarna sredstva kluba vodi blagajnik v blagajniški knjigi. Blagajnik poroča o finančnem poslovanju izvršenemu odboru najmanj enkrat letno.

33. člen

Finančne in materialne listine podpisujeta blagajnik in predsednik. Odredbodajalec je predsednik izvršnega odbora, v njegovi odsotnosti pa tajnik.

34. člen

Delo blagajnika je javno. Vsak član kluba lahko zahteva vpogled v finančno in materialno poslovanje kluba.

 V. KONČNE DOLOČBE

35. člen

Klub preneha delovati s sklepom občnega zbora z 2/3 večino, kot tudi v primeru, če pade število članov kluba pod 10 ali pa z odločbo pristojnega državnega organa o prepovedi dela kluba.

V primeru prenehanja kluba preide premoženje kluba na Lokostrelsko zvezo Slovenije. Morebitna proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

36. člen

Ta čistopis je bil sprejet na rednem občnem zboru, dne 10.01.2015 v Logarski dolini in začne veljati z dnem sprejetja.

 

Tajnik kluba:                                                                             Predsednik kluba:

Sandi Huič                                                                          mag. Drago Dvanajščak